Privacy Policy

Privacybeleid Wellbeingdesign

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 06/12/19.

 

1. TOEPASSING

Deze algemene contract- en factuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen LEX CORIJN (verder afgekort als ‘ LEX CORIJN’) en de klant (in casu de opdrachtgever), alsmede op alle offertes, aanbiedingen, geleverde prestaties en overeenkomsten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De aan- en verkoopvoorwaarden uitgaande van de opdrachtgever worden zodoende volledig uitgesloten.

SECUVER met zetel gelegen te 8800 Roeselare, Stationsdreef 151 met KBO-nr. 0817.560.738.

2. OFFERTES – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Offertes die LEX CORIJN aan haar opdrachtgevers maakt, zijn geheel vrijblijvend en dit tot op het ogenblik van de aanvaarding ervan door de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De offertes blijven 1 maand geldig. Offertes gelden niet automatisch voor eventuele toekomstige opdrachten, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

Een overeenkomst tussen partijen komt immers slechts definitief tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van LEX CORIJN schriftelijk [per e-mail (info@wellbeingdesign.be) dan wel per brief] aanvaardt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De aanvaarding van een offerte, brengt steeds de onbetwistbare kennisname van huidige contract- en factuurvoorwaarden met zich mee.

3. PRIJS

De prijs van de dienstverlening zal diegene zijn die in de offerte werd vermeld en door de opdrachtgever schriftelijk werd goedgekeurd [per e-mail (info@wellbeingdesign.be) dan wel per brief] en bijgevolg aanvaard. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene omstandigheid in de werkzaamheden of door onder meer de prijsstijging van hetgeen besteld werd.

Wanneer er in het kader van de door de opdrachtgever gegeven werkopdracht, supplementaire werken nodig blijken of gewenst zijn, zullen deze aanleiding geven tot een prijsaanpassing van de offerte. De prijs voor het meerwerk zal diegene zijn welke door LEX CORIJN aan de opdrachtgever schriftelijk werd meegedeeld. Deze dient eveneens door de opdrachtgever schriftelijk te worden goedgekeurd.

4. TERMIJNEN

De termijnen zijn deze die eventueel overeengekomen zijn in de offerte onder voorbehoud van de beschikbaarheid van onderdelen en arbeidskracht. LEX CORIJN is in geen geval aansprakelijk voor het niet nakomen van de voorziene termijnen betreffende het beëindigen van de werken en/of het leveren van goederen.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

LEX CORIJN zal de overeenkomst overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. LEX CORIJN zal de van overheidswege geldende voorschriften en (veiligheid)vereisten die van toepassing zijn op de door haar te verrichten werkzaamheden, naleven. LEX CORIJN zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens en materialen (onder meer een hoogtewerker,…), waarvan LEX CORIJN aangeeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de offerte, tijdig aan LEX CORIJN ter beschikking worden gesteld.

Zodoende dient de opdrachtgever tijdig de mogelijks noodzakelijke sleutels en toegangscodes te verstrekken alsook alle autorisaties (o.m. de login van Mijn Telenet) te verlenen die nodig zouden zijn om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Bij gebreke hiervan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.

De opdrachtgever dient LEX CORIJN onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn of een potentieel gevaar kunnen vormen voor LEX CORIJN .

De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het aan LEX CORIJN onmogelijk maken de overeenkomst naar behoren uit te voeren. Tevens dient de opdrachtgever er voor te zorgen dat LEX CORIJN de overeenkomst kan uitvoeren onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke (veiligheids)vereisten.

7. KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de factuur, schriftelijk en aangetekend te worden overgemaakt aan LEX CORIJN , bij gebreke waarvan de klachten niet meer in aanmerking worden genomen. Ingediende klachten en/of bezwaren geven de opdrachtgever niet het recht de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens LEX CORIJN op te schorten.

Indien de klacht gegrond is, zal de aansprakelijkheid van LEX CORIJN in geen geval de prijs van de geleverde diensten en/of goederen overschrijden en heeft LEX CORIJN steeds de keuze om -indien mogelijk- de gebrekkige of niet-conforme diensten en/of goederen aan te passen, of om de opdrachtgever te vergoeden voor de door hem geleden en bewezen directe schade (beperkt tot maximaal de kostprijs van de geleverde diensten en/of goederen).

8. BETALING

8.1 VOORSCHOTTEN

LEX CORIJN behoudt zich ten alle tijde het recht voor om een voorschot te innen ten belope van 20% van de hoofdsom (incl. BTW). Dit voorschot dient door de opdrachtgever vόόr de levering van de prestaties en/of goederen contant te worden betaald, bij gebreke waarvan LEX CORIJN de bestelling als ‘niet definitief’ beschouwt, behoudens schriftelijk en op de offerte anders overeengekomen.

8.2 VOLLEDIGE SOM

Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van LEX CORIJN .

Elke factuur vervalt na 30 dagen, te rekenen vanaf factuurdatum, tenzij op de factuur een andere vervaldatum wordt aangegeven. Wanneer een factuur niet betaald is op haar vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd op het openstaande bedrag. Voor consumenten bedraagt deze verwijlintrest de wettelijke intrestvoet. Voor ondernemingen wordt deze intrest bepaald conform de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand (02.08.2002), dewelke per semester in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt.

Alsook is in beide voormelde gevallen (zowel voor ondernemingen als consumenten) een schadeloosstelling verschuldigd tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 10% van de uitstaande schuld met een minimum van € 125,00.

9. ANNULERINGEN

9.1 ANNULERING DOOR DE CONSUMENT

De consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen wat betreft de overeenkomst buiten de verkoopruimte gesloten zoals voorzien in art. VI.67 Wetboek Economisch Recht.

9.2 ANNULERING DOOR ONDERNEMING

Annuleringen door een onderneming van een bestelling zijn slechts mogelijk indien deze door de opdrachtgever schriftelijk worden aangevraagd uiterlijk binnen de week, te rekenen vanaf de dag van de bestelling en voor zover LEX CORIJN deze annulatie dienvolgens schriftelijk bevestigt. Bij annulatie is de opdrachtgever in elk geval een schadevergoeding ten belope van 20 % van de waarde van de bestelling of van het contractbedrag aan LEX CORIJN verschuldigd.

9.3 ALGEMEEN

De opdrachtgever kan ten allen tijde, zelfs tijdens de werken de opdracht nog steeds annuleren indien hij LEX CORIJN volledig schadeloos stelt conform art. 1794 Burgerlijk Wetboek. Zodoende dienen de bestelde materialen, geleverde prestaties en alles wat LEX CORIJN had kunnen winnen, vergoed te worden door de opdrachtgever.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

In afwijking van het artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft het geleverde of bestelde goed de eigendom van LEX CORIJN of van de in haar rechten gestelde partij, tot op het

ogenblik dat het volledige gefactureerde bedrag werd voldaan op haar rekening of op de rekening van de in haar rechten gestelde partij.

11. GARANTIE

11.1 GARANTIE VOOR CONSUMENTEN

LEX CORIJN vrijwaart de door de consument bestelde goederen tegen elk gebrek in de materie gedurende 2 jaar, te rekenen vanaf de levering van de goederen, conform art. 1649quater Burgerlijk Wetboek. Defecte onderdelen die onder garantie worden vervangen, worden eigendom van LEX CORIJN .

LEX CORIJN vrijwaart haar dienstprestaties en werken tegen elk gebrek en tegen elke fout in de arbeidsprestaties gedurende drie maanden, te rekenen vanaf de dienstenprestatie. Deze garantievoorwaarde geldt in elk geval behoudens andersluidende bepaling op de factuur en/of offerte en/of overeenkomst vermeld.

11.2 GARANTIE VOOR ONDERNEMINGEN

LEX CORIJN vrijwaart de door de onderneming bestelde goederen tegen elk gebrek in de materie gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf de levering van de goederen. Defecte onderdelen die onder garantie worden vervangen, worden eigendom van LEX CORIJN .

LEX CORIJN vrijwaart haar dienstprestaties en werken tegen elk gebrek en tegen elke fout in de arbeidsprestaties gedurende drie maanden, te rekenen vanaf de voltooiing van de dienstenprestatie. Deze garantievoorwaarde geldt in elk geval behoudens andersluidende bepaling op de factuur en/of offerte en/of overeenkomst vermeld. De toepassing van voormelde garantie, heeft niet als gevolg dat een nieuwe garantietermijn start.

11.3 ALGEMEEN

De verleende garantie is uitdrukkelijk uitgesloten en is niet van toepassing wanneer een derde partij werkzaamheden uitvoert aan een door LEX CORIJN geleverde en geplaatste installatie en indien deze derde partij door LEX CORIJN geleverde goederen heeft vervangen of hersteld, tenzij SECUVER daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming gegeven heeft. De garantietermijn op alarmsystemen bedraagt zowel voor consument als onderneming 5 jaar, te rekenen vanaf de levering en mits het jaarlijks onderhoud van deze alarmen aan SECUVER wordt uitbesteed.

12. AANSPRAKELIJKHEID

LEX CORIJN kan niet aansprakelijk gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct dan wel indirect gevolg is van een gebeurtenis die buiten haar macht ligt, zoals omschreven in art. 13 van deze algemene contract- en factuurvoorwaarden en aldus niet aan haar kan worden toegeschreven.

LEX CORIJN is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook, doordat LEX CORIJN is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie (o.m. wanneer de opdrachtgever een foutieve alarmcode doorgeeft aan LEX CORIJN ,…). Indien er tegen het advies van LEX CORIJN in, toch bepaalde werken werden verricht daar de opdrachtgever dit eiste, zal LEX CORIJN hiervoor in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden.

Wanneer LEX CORIJN toch aansprakelijk zou zijn voor enige directe en bewezen schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat overeenkomt met maximaal de kostprijs van de LEX CORIJN geleverde diensten en/of goederen. LEX CORIJN is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige gevolgschade.

13. OVERMACHT

In geval van overmacht heeft LEX CORIJN het recht om, na kennisgeving aan de opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en zonder dat de opdrachtgever hiervoor enige vergoeding kan vorderen. Er is sprake van overmacht wanneer LEX CORIJN haar verplichtingen niet kan nakomen tijdens een periode waarin het vervullen ervan wordt vertraagd door omstandigheden waarover zij geen redelijke controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: brand, overstroming, oorlog, embargo, staking, rellen, onvermogen om materialen en transportfaciliteiten te bekomen, of de tussenkomst van een overheidsinstantie.

14. WEIGERING VAN OPDRACHTEN

LEX CORIJN behoudt zich het recht voor om bestellingen en/of opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen. De weigering of beëindiging kan ten alle tijde plaatsvinden. Zelf wanneer de bestelling en/of opdracht al werd bevestigd of de uitvoering van de bestelling en/of opdracht reeds werd gestart.

15. AFSTAND VAN RECHTEN

Het feit dat LEX CORIJN geen in haar voordeel opgestelde clausule in onderhavige algemene voorwaarden opneemt, mag niet geïnterpreteerd worden alsof dat zij afstand doet om een beroep op dergelijke clausules te doen.

16. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Door LEX CORIJN worden persoonsgegevens van de opdrachtgever bijgehouden en verwerkt voor o.m. het beheer van het klantenbestand, voor de facturatie en voor de communicatie met de opdrachtgever.

Overeenkomstig de vigerende privacywetgeving heeft elke persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de opdrachtgever ook het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en op gegevensoverdraagbaarheid.

17. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de door hen gesloten overeenkomst van elkaar of van derden hebben verkregen.

18. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Alle geschillen tussen partijen worden beheerst door het Belgische recht waarbij 1) in geval de klant een onderneming is uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van LEX CORIJN gelegen is, bevoegd zijn en 2) in geval de klant een consument is de rechtbanken van de woonplaats van de consument bevoegd zijn.